Cronologia

Juny 2022

Inici de redacció del Projecte d'Execució i Avaluació Estratègica Ambiental.

Maig 2022

Presentació de Document d'Inici de l'Avaluació Ambiental Estratègica a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Abril 2022

Consultes realitzades a Direcció General de Costes sobre el traçat proposat.

Octubre 2021

Publicació del document d'inici de l'avaluació ambiental estratégica.

Desembre 2020

El contracte amb l'UTE s'ha formalitzat a data 1 de desembre de 2020.

Octubre 2020

El dia 23 d’octubre de 2020 es constitueix la unió temporal d’empreses adjudicatària del projecte constructiu de l’ordenació de la Badia de Portmany, des de Port des Torrent fins a Cala Gració - Cala Gracioneta, formada per les societats High Office Uno SLP, Neos Maritime Consulting SL i Gestión de Puertos y Litorales Sostenible SL, amb NIF U02777209.

Maig 2020

El 8 de maig de 2020 s’adjudica el contracte de l’oficina de gestió per l’ordenació de la costa de la Badia de Portmany, des de Port des Torrent fins a Cala Gració - Cala Gracioneta a l’empresa Decode Ingeniería.

Octubre 2019

El 31 d’octubre de 2019 es publica la licitació per contractar el servei d’assessorament tècnic, consultoria, gestió i impuls de les actuacions necessàries a realitzar en relació amb el projecte de les obres de la reordenació de la Badia de Portmany. El termini de la licitació finalitza el 9 de desembre de 2019 i el 17 de febrer, una vegada dutes a terme les meses de contractació pertinents, es proposa la contractació d’una de les licitadores, a la qual es requereix documentació el 24 de febrer de 2020, per tal de formalitzar el contracte (exp. GEST 3041/2019).

Octubre 2019

L’1 d’octubre de 2019 es publica al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia la licitació per a la contractació dels serveis de redacció del projecte tècnic d’ordenació de la costa de la Badia de Portmany, fins al 20 de novembre de 2019 (exp. GEST 9527/2018). El 22 d’octubre, el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears presenta recurs contra la licitació (exp. GEST 12664/2019), que resol el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals el 2 de desembre de 2019 i insta aquesta Administració a realitzar unes correccions als plecs administratius i publicar novament la licitació, la qual es manté oberta fins al 17 de març de 2020 amb la previsió d'adjudicar la redacció del projecte el setembre de 2020. A més, es contracta una assistència tècnica especialitzada per a resoldre possibles conflictes a les meses de contractació del projecte (exp. GEST 14565/2019), arran de la complexitat de la licitació esmentada.

Maig 2019

El 17 de maig de 2019 es firma el conveni entre tots dos ajuntaments implicats i el Consell d’Eivissa.

Febrer 2019

El 28 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Sant Josep sol·licita al Consell Insular d’Eivissa l’aprovació d’un conveni entre tots dos ajuntaments i aquest, per tal d’establir un compromís de finançament del 25% del total pressupostat en el projecte de la Badia.

Abril 2018

El 12 d’abril de 2018 els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni firmen un conveni per a la realització de les gestions preparatòries necessàries, tendents a l’aprovació i posterior licitació dels plecs que han de servir de base per adjudicar mitjançant concurs el projecte d’ordenació de la costa de la Badia de Portmany, des de Port des Torrent fins a Cala Gració - Cala Gracioneta, en virtut del qual l’Ajuntament de Sant Antoni faculta el de Sant Josep perquè, en nom d’ambdues institucions, dugui a terme les gestions relacionades amb els actes preparatoris, concretament assistència tècnica, jurídica i econòmica per a l’elaboració dels plecs administratius i tècnics, del futur contracte de serveis que s’adjudiqui per a la redacció del projecte d’obres corresponent.

Novembre 2017

En novembre de 2017, els ajuntaments remeten l’acceptació del finançament del projecte a l’Agència de Turisme de les Illes Balears.

Octubre 2017

El 20 d’octubre de 2017 el Consell de Govern aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible dels projectes susceptibles de ser finançats, entre els quals es troba aquest projecte, i n’acorda el finançament del 50% del pressupost pel Govern balear mitjançant l’ITS. Aquest acord es publica al BOIB el 2 de desembre de 2017.

Agost 2017

A l’agost del 2017 es sol·licita finançament mitjançant el Pla anual d’impuls al turisme sostenible, motivat per fomentar la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicable en temporada baixa, i promoció del turisme.