Projecte d’ordenació de la costa de la badia de Portmany des des Port des Torrent fins a Cala Gració

Amb un pressupost total estimat de 20 milions d’euros, aquesta infraestructura serà la més important de l’illa en ser gestionada amb la metodologia Building Information Modeling (BIM), sistema que permet centralitzar tots els aspectes d’un projecte en un model d’informació digital.

El Projecte d’ordenació de la costa de la badia de Portmany des des Port des Torrent fins a cala Gració es dissenyarà mitjançant un sistema de col·laboració digital interactiu i de gestió amb metodologia BIM, un mètode col·laboratiu que suposa l’evolució dels tradicionals, basats en el plànol. Més enllà de les dues dimensions. BIM n’incorpora moltes altres a la concepció, disseny i planificació del projecte; incorpora la informació geomètrica (3D) de temps (4D), de costes (5D) ambiental (6D) i de manteniment (7D).

Aquest mètode s’ha considerat el més adequat per a l’ambiciosa transformació que s’emprendrà a la badia i, d’aquesta manera, regirà l’estratègia d’intercanvi d’informació durant la redacció del projecte, que donarà resposta a aspectes tan concrets com poden ser els requisits tècnics per a la modificació  del servei de sanejament i proveïment i la reposició de les estacions de bombament d’aigües residuals, per exemple.

Aquesta metodologia presenta nombrosos avantatges davant ferramentes fetes servir fins ara, per la qual cosa, segons indiquen des de l’equip de projecte, permet la consecució de diversos objectius entre els quals destaquen:

▪  Implementació d’un entorn comú de dades.
▪ Facilitar la interpretació i comunicació.
▪ Garantir la coordinació entre disciplines: instal·lacions, serveis, planejament, etc.
▪ Controlar els costos del projecte de manera eficient.
▪ Definir processos constructius fiables minimitzant les desviacions.
▪ Incrementar la seguretat en l’execució de la infraestructura.
▪ Facilitar la gestió de la infraestructura acabada.

Un projecte estratègic i complex que requereix el compromís de les administracions local, insular i autonòmica.

Des de 2017, l’equip dedicat al projecte ha anat completant etapes prèvies com són la recopilació de requeriments i necessitats per part d’administracions, així com demandes dels agents socials dels municipis afectats, la definició del traçat juntament amb els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni i posterior aprovació per part de la Direcció General de Costes.

Així mateix, s’ha començat a tramitar l’avaluació ambiental estratègica a la Conselleria de Medi Ambient, amb l’objectiu de disposar d’un document d’abast que permeti tenir en compte els efectes mediambientals de la infraestructura en

El projecte, el traçat del qual comença as Port des Torrent i finalitza a cala Gració preveu no només la construcció d’un passeig marítim accessible per a tothom i respectuós amb l’entorn, sinó que, a la vegada, es cerca una millora de la xarxa de drenatge i sanejament del litoral i proposa millores als embarcadors i molls. En definitiva, el projecte segueix avançant segons la planificació, encara que la seva complexitat i caràcter estratègic per a l’illa requereix el Compromís de totes les administracions involucrades.